Till Dig som har ett barn som bor i familjehem eller HVB-hem

Status
Ej öppen för ytterligare svar.

anne

Administrator
Forumpersonal
Hej!
Här finns information till dig som har ett barn som är placerat i familjehem eller på ett HVB-hem. Texten nedan är hämtat från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är tillsynsmyndighet över socialtjänsten.
______________________________________________________________________

Du som är förälder till ett placerat barn

Du som har ett barn i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har vissa rättigheter, men också skyldigheter. Här får du information om vad som gäller.

Att vara förälder till ett barn som av olika skäl inte bor hemma hos dig utan bor i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende (HVB) kan väcka många känslor. Du kan känna lättnad, ilska, vrede, skam eller skuld vilket är helt naturligt.

Att ha ett barn som inte bor tillsammans med dig ställer stora krav på samarbete mellan dig och socialtjänsten, familjehemsföräldrarna eller personalen på HVB-hemmet. För att ditt barn ska få den vård och omsorg som han eller hon behöver är det viktigt att ni gemensamt kan komma fram till lösningar som är bäst för ditt barn, både på kort och på lång sikt. Barnets bästa är det vägledande.

Socialtjänstens ansvar
Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för att ditt barn får den vård och omsorg som han eller hon behöver. Socialtjänsten följer också upp förhållandena i familjehemmet eller HVB-hemmet och håller regelbundet kontakten med ditt barn. Det är socialtjänsten som fattar olika beslut som rör ditt barn. Det är domstolen som beslutar om vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den dagliga omsorgen
Den dagliga omsorgen svarar familjehemsföräldrarna och personalen på HVB-hemmet för. Det innebär att de har ansvar för ditt barn när det gäller kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet.

Ditt ansvar
Du är fortfarande vårdnadshavare för ditt barn. Det innebär att du till exempel har rätt att få information om hur det går för ditt barn och att läsa de anteckningar som skrivs. Om du anser att något är fel har du rätt att få din uppfattning antecknad. Om ditt barn är placerat med stöd av LVU tar socialnämnden dock över bestämmanderätten över ditt barn och kan bestämma till exempel om umgänge eller om hälso- och sjukvård som ditt barn kan behöva.

Ditt barns rättigheter
Ditt barn har rätt att
 • * vara med när man planerar saker för honom eller henne
  * få information om saker som rör honom eller henne mötas med respekt och vänlighet
  * få säga vad de tycker till familjehemsföräldrar, personal på HVB-hemmet eller socialsekreterare utan att någon annan är närvarande
  * att bli lyssnad på
  * läsa utredningen om sig själv och ta del av domen på LVU
  * läsa anteckningar som skrivs om honom eller henne och få antecknat vad han eller hon anser vara fel
  * få hjälp och stöd i skolarbetet och också möjlighet till utbildning eller annan sysselsättning
  * få den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som kan behövas
  * själv vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter inte respekteras eller om förhållandena i vården är dåliga.

Ditt barns kontakt med dig och andra
Ditt barn har rätt att ha kontakt med dig, syskon eller andra personer som han eller hon tycker är viktiga. I första hand är det ditt barns önskan att träffa dig och andra som är avgörande även om det inte alltid blir så. Om ditt barn är LVU-placerat kan umgänget med dig begränsas. Du och ditt barn, som har fyllt 15 år, kan överklaga ett sådant beslut till domstol.

Ditt barn har också rätt att skriva brev eller ringa till vem han eller hon vill om det inte finns några beslut om annat. Det är viktigt för ditt barn att kontakten mellan er kan hållas på ett för barnet så bra sätt som möjligt. Att till exempel utebli från utlovade besök kan göra ditt barn besviket, likaså om du inte ägnar din tid åt barnet vid umgänget, utan är upptagen med annat.

Vart vänder jag mig när jag tycker att något är fel på vården av mitt barn?
I första hand ska du prata med ditt barns socialsekreterare. Om du inte får tag i honom eller henne kan du fråga efter dennes chef.

Du har också möjlighet att vända dig till IVO med dina synpunkter. Myndigheten har så kallad tillsyn över socialtjänsten, vilket betyder att den ska kontrollera att brister och dåliga förhållanden rättas till. Men IVO kan inte ändra ett beslut som fattats av en socialnämnd eller domstol.

IVO har vid sina tillsynsbesök rätt att prata ensam med ditt barn utan att du samtyckt till detta eller är närvarande. Ditt barn avgör själv om han eller hon vill tala med IVO.

Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO. Men om du vill att IVO ska rätta till något som du inte tycker fungerar måste IVO naturligtvis veta vilken socialnämnd som du avser.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp