Dom från Högsta förvaltningsdomstolen beräkning av tillfällig föräldrapenning vid familjehemsuppdrag

anne

Administrator
Forumpersonal
Hej!
Här kommer viktig information som gäller oss med ett familjehemsuppdrag.

Den 22 januari 2019 kom en klargörande dom från Högsta förvaltningsdomstolen där man prövat beräkning av tillfällig föräldrapenning för personer som erhåller arvode för familjehemsuppdrag. Rätten har fastslagit att arvode helt ska bortses ifrån i beräkningsunderlaget. Utdrag ur domen:

"20. Utgångspunkten när det gäller familjehemsföräldrar är emellertid att dessa vid tillfällig vård av ett eget barn ska fortsätta vården av det familjehemsplacerade barnet och därmed också behålla ersättningen för detta uppdrag. Ersättningen bör då inte ligga till grund för beräkningen av tillfällig föräldrapenning, eftersom vården av det egna barnet inte medför någon inkomstförlust avseende uppdraget som familjehemsförälder.

21. Det finns ingenting i regleringen eller dess förarbeten som tyder på att avsikten har varit att beräkningsunderlaget – grundat på de inkomster där föräldern faktiskt har ett inkomstbortfall – ska reduceras med familjehemsersättningen. En sådan ordning skulle motverka reglernas syfte att skydda mot inkomstförlust.

22. Mot denna bakgrund måste innebörden av 13 kap. 38 § socialförsäkringsbalken vara att arvode för uppdrag som familjehemsförälder inte ska ingå i beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning, dvs. att det helt ska bortses från arvodet."

Domen finns att läsa på Högsta förvaltningsdomstolens hemsida och har målnr 228-18, finns även via denna länken http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avgöranden/2019/228-18.pdf

Så har ni tidigare fått avslag eller fått mindre ersättning vid ansökan om tillfällig föräldrapenning med hänvisning till att ni har arvode som familjehem, skicka in en överklagan och hänvisa till denna dom.

I domen står det tillfällig föräldrapenning, men det kanske även kan gälla föräldrapenning. Det går alltid att skicka in en överklagan och få det prövat.

Ha det gott!

Anne
 
Tillbaka
Topp