Ersättningsrekommendationer för familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner 2024

Hej!
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu släppt ersättningsrekommendationerna för 2024. Efter förra årets stora revidering av rekommendationerna så var det inte så mycket som ändrats inför nästa år.

Ökning 2024
Arvodet höjs med 1,6 % vilket ger en ökning med 180 kr - 276 kr i åldersgruppen 0-19 år. Omkostnaden, som är baserad på prisbasbeloppet, höjs med mellan 440 kr - 700 kr beroende på ålder och nivå. Prisbasbeloppet har ökat från 52 500 kr till 57 300 kr.

Vill också påminna om att enligt rekommendationerna, (6.2 Principerna för omkostnadsersättningen) så ska omkostnadsersättningen höjas när barnet fyller 13 år.

Arvodet ska inte ingå i beräkningsunderlaget för sjukpenning
Man förtydligar ytterligare informationen om att arvodet inte ska räknas med vid beräkning av bland annat sjukpenning:

Tidigare text:
"Arvodet är sjukpenning och pensionsgrundande, men vid beräkning av sjukpenning och andra dagersättningar för en familjehemsförälder ska Försäkringskassan helt bortse från hens arvode för uppdraget, eftersom den inkomsten inte ska ingå i beräkningsunderlaget för en persons sjukpenninggrundande inkomst. Ersättningen beräknas i stället utifrån familjehemsförälderns övriga sjukpenninggrundande inkomster, till exempel inkomst som kommer från en anställning, upp till inkomsttaket för sjukpenning."

Ny text:
"Arvodet från uppdraget som familjehemsförälder kan ligga till grund för sjukpenningsgrundande inkomst. När man sedan beräknar sjukpenning för en familjehemsförälder som får familjehemsersättning, ska man dock helt bortse från hens arvode för uppdraget om personen trots sin sjukdom kan
fortsätta vårda barnet. Den delen av inkomsten ska då inte ingå i beräkningsunderlaget. Det innebär att ersättningen beräknas utifrån familjehemsförälderns övriga sjukpenninggrundande inkomster upp till inkomsttaket för sjukpenning."


Och man har också lagt till:
"Om en person på grund av sin sjukdom inte längre kan vårda barnet kan sjukpenningen beräknas på grund av den enskildes sjukpenninggrundande
inkomst inklusive ersättningen från uppdraget som familjehemsförälder. För att läsa mer om hur rätten till sjukpenning bedöms för en familjehemsförälder se avsnitt 2.8 i Försäkringskassans vägledning (2015:1) Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning."


Aktivitetsersättning
Man har även lagt till information om aktivitetsersättning under punkt 9, Socialförsäkringsförmåner och punkt 12, Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare:
"En ungdom med funktionsnedsättning kan det året hen fyller 19 år få aktivitetsersättning för att bli klar med studier på gymnasienivå. Därmed kan omkostnadsersättningen till familjehemmet komma att reduceras med ett belopp som motsvarar vad den placerade själv står för med stöd av sin aktivitetsersättning. I samband med en eventuell förändring av omkostnadsersättningen till familjehemmet kan det vara på sin plats att undersöka om den berörda personen och familjehemmet behöver vägledning och stöd i hur deras överenskommelse om ekonomin ska se ut framöver. Mer information om aktivitetsersättning finns på Försäkringskassans hemsida."

SKR´s cirkulär gällande ersättningsrekommendationer
Cirkulär som gäller för 2024:
Vill du se cirkulären för 2023 så hittar du dem nedan:
Det var nog allt jag hittade denna gången. :)

Anne
 
Tillbaka
Topp