Ny placering när man har vårdnad om en annan placering

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Om vi har en placerad som vi har vårdnaden om och vill ha en placering till, måste placeringskommunen ta kontakt med fd kommunen och få ett ja för att få placera hos oss? Borde inte vara så, men....någon som vet?
 
Har ni blivit särskilt förordnade vårdnadshavare är barnet inte längre placerat. Ni får själva avgöra om ni vill ta fler placeringar . Så tänker iaf jag att det är. Dock kan det ju vara så att ny kommun / org vill ha referenser.
 
Särskild förordnad vårdnadshavare är när det blivit bestämt rättsligt att t ex familjehemsföräldrarna får den juridiska vårdnaden av ett barn - då fråntas det ifrån föräldrarna. Barnet har ej arvsrätt till de särskilt förordnade vårdnadshavarna men dessa får bestämma kring allt som har med barnet att göra. ( rätta mig ngn om jag har fel ...)
 
Blir ärendet verkligen avslutat om man blir tillfällig vh? Har fått info från vårat soc att kontakten fortsätter precis som tidigare förutom att man som famhem står som juridisk vh.

Sen vet jag att i mitt kontrakt står det att om vi vill ta emot fler placeringar ska kommunen informeras/tillfrågas innan detta sker. Så jag tror att det kan vara bra att i alla fall informera om att ni tänker ta emot fler barn.
 
Mormor sa:
Blir ärendet verkligen avslutat om man blir tillfällig vh? Har fått info från vårat soc att kontakten fortsätter precis som tidigare förutom att man som famhem står som juridisk vh.

Sen vet jag att i mitt kontrakt står det att om vi vill ta emot fler placeringar ska kommunen informeras/tillfrågas innan detta sker. Så jag tror att det kan vara bra att i alla fall informera om att ni tänker ta emot fler barn.

Hej!
När vårdnaden flyttas över till familjehemmet så blir familjehemsföräldrarna särskilt förordnade vårdnadshavare. Detta sker i Tingsrätten.

I samband med att en överflyttning sker så avslutas placeringen. Kommunen får fortsätta att betala skälig ersättning.

Detta finns reglerat i Socialtjänstlagen 6 kap, 11§:
Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos, får kommunen fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig ersättning. Vid sådan överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden ge särskilt förordnade vårdnadshavare råd och stöd.
Råd och stöd ska ges av socialnämnden i den kommun som beslutat om familjehemsplaceringen om särskilt förordnade vårdnadshavare begär det. Lag (2012:776).


Önskar man så kan kommunen fortsätta att ge råd och stöd. Hur stödet ser ut är väldigt olika och det är frivilligt. Vill man inte ha det så behöver man inte. Stödinsatser när det gäller barnet, söker man dock i sin hemkommun.

När en vårdnadsöverflyttning sker så skriver man ett nytt avtal. I detta avtal så ska endast ersättningen regleras. Kommunen har inte rätt att t.ex. reglera umgänge.

Intressant läsning finns i Socialstyrelsens skrift Om barnet behöver ny vårdnadshavare och i SKL´s cirkulär 08:81 samt 2004:39. (Tillägg det finns en bilaga till 2004:39, där finns ett exempel på hur ett avtal ser ut)

Har ni mer specifika frågor så får ni gärna skicka PM till mig.

Hälsningar
Anne
admin
 
Anne du skriver att kommunen inte har rätt att reglera umgänget men det är väl inte heller så att familjehemmet själva har rätt att bestämma hur mycket eller hur lite umgänge efter en vårdnadflytt? Skrivs det in i avtalet hur mycket umgänge det ska vara? Har nämligen hört att om man som familjehem hindrar eller nekar bio umgänge (efter vöf) kan man få betala böter, stämmer det eller är det en myt som sen sprider sig som sanning?
Ursäkta att jag kapade tråden med egna funderingar och frågeställningar :oops:
 
Björken sa:
Anne du skriver att kommunen inte har rätt att reglera umgänget men det är väl inte heller så att familjehemmet själva har rätt att bestämma hur mycket eller hur lite umgänge efter en vårdnadflytt? Skrivs det in i avtalet hur mycket umgänge det ska vara? Har nämligen hört att om man som familjehem hindrar eller nekar bio umgänge (efter vöf) kan man få betala böter, stämmer det eller är det en myt som sen sprider sig som sanning?
Ursäkta att jag kapade tråden med egna funderingar och frågeställningar :oops:

Hej!
Det står väldigt bra i Socialstyrelsens skrift Om barnet behöver ny vårdnadshavare om umgänge. När VÖF är gjord så har de särskilt förordnade vårdnadshavarna tillsammans med bioföräldarna ansvaret för att umgänge sker för barnet. Socialtjänsten kan inte reglera detta i det avtal som skrivs mellan nämnd och familjehem. Ang böter kan jag inte svara på, har jag aldrig hört faktiskt. Finns det t.ex. en umgängesdom och man bryter den, då kanske man kan få böter?

Så här står det i Socialstyrelsen skrift, sid 92 f.
Kap 12 Barnets umgänge efter en vårdnadsöverflytt
Enligt 6 kap. 1 § tredje stycket SoL och 14 § LVU är det socialnämndens ansvar att under tiden en familjehemsplacering pågår främja barnets kontakt med hemmiljön. Nämnden ska se till att barnets behov av umgänge med föräldrar tillgodoses så långt möjligt. Barnets rätt till umgänge med en förälder gäller även om vårdnaden om barnet har anförtrotts åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Om en vårdnadsöverflyttning har genomförts är det i stället de särskilt förordnade vårdnadshavarna och barnets föräldrar som har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldrar som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § andra stycket FB)
[...]
Det är rätten som prövar frågor om umgänge. Talan väcks av den förälder som vill få tillfälle till umgänge (6 kap. 15 a § FB). Detsamma gäller om vårdnaden överflyttats till annan eller andra personer än föräldrarna. De särskilt förordnade vårdnadshavarna får då svara i domstolen och företräda barnet i umgängesfrågan. Frågan om umgänge prövas emellertid bara av rätten om barnets särskilt förordnade vårdnadshavare och föräldrarna inte kan komma överens i umgängesfrågan. Socialnämnden har också ett ansvar att vid behov bistå de särskilt förordnade vårdnadshavarna och föräldrarna med att försöka komma överens om hur umgänget ska ordnas (5 kap. 1 § SoL). Den möjlighet till skriftligt avtal om umgänge med godkännande av socialnämnden som finns för föräldrar, står emellertid inte öppen för de situationer när vårdnaden har överflyttats till särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 15 a § tredje stycket FB). I regel har barnet varit placerat några år innan vårdnaden överflyttas.
Det kan då ha utvecklats en form för umgänget. I de situationer när vårdnaden överflyttas till familjehemsföräldrarna är det emellertid vanligt att umgänget uteblivit eller varit mycket sporadiskt. Ofta fortsätter umgänget också på detta sätt även efter vårdnadsöverflyttningen.


Numera har också socialnämnden en möjlighet att väcka talan om barnets umgänge med en förälder (6 kap. 15 a § första stycket FB). Anledning för socialnämnden att väcka talan kan finnas framför allt om nämndens utredningar visar att barnet mår dåligt eller riskerar att fara illa om umgänget fortsätter i den ordning och omfattning som har bestämts tidigare, t.ex. för att umgängesföräldern gör sig skyldig till övergrepp mot barnet eller någon annan i familjen eller har allvarliga missbruksproblem. Nämnden kan då komma fram till att umgänget bör begränsas eller upphöra. Även om talerätten huvudsakligen är motiverad av att socialnämnden bör kunna väcka talan om ett minskat umgänge, är den inte begränsad till detta utan gäller generellt. Bestämmelsen har naturligtvis också relevans när vårdnaden har överflyttats till särskilt förordnade vårdnadshavare. Talan kan då som nämnts väckas av en förälder som vill umgås med sitt barn. Någon talerätt för den särskilt förordnade vårdnadshavaren finns däremot inte när det gäller att begränsa föräldrars umgänge med barnet. Finns det ett sådant behov får socialnämnden istället väcka talan.

Oftast så gör man inte en VÖF om man ser att umgänget inte fungerar eftersom detta är en viktigt del i att vara särskilt förordnad vårdnadshavare.
Att kunna ha en dialog med bio är viktigt. Kanske har man haft bestämda dagar/tider tidigare, efter en VÖF så känner man kanske att kontakten blir bättre och umgänget kan ske när det passar alla inblandade utan krav eller "extra ögon". Och idag så finns det många olika sätt att hålla kontakten på. Ett möte är kanske inte alltid ett måste utan man kan "prata" på Facebook eller maila och alla andra mobila varianter av chat osv (som jag inte alls har nån koll på :oops: )

Hoppas det gav någon liten klarhet. Jag rekommenderar att läsa skrifterna i mitt tidigare inlägg.

Anne
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp