Nya på allt!

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Vi är nya på allt det här med familjehem, och är precis utredda och klara, och ska i veckan få träffa soc från till ett ev. placerat barn på 4 år hos oss. Vad ska vi tänka på att fråga om ? Jag har gjort en lista på lite men kan ju säkert ha glömt något.
Vi har tre egna ungdomar hemma som är väldigt förväntansfulla. Vi funderar lite på om de vill att någon av ska vara hemma på heltid i början, brukar de vilja det? Många frågor
 

anne

Administrator
Forumpersonal
Välkommen till familjehemsvärlden :)

Försök att få så mycket information om varför barnet behöver placeras, föräldrarnas/barnets eventuella problematik/sjukdomar, hur umgänget kan se ut (både med föräldrar och andra viktiga släktingar), förskola, stöd och handledning kring uppdraget, hur länge man tror att barnet behöver vara placerat (man vet sällan hur länge ett barn behöver vara placerat men beroende på varför barnet behöver placeras så finns det kanske en liten fingervisning om planeringen är en långvarig placering).

Andra frågor kan vara hur inskolningen kommer att gå till, hur länge någon av er ska vara hemma, inkomstbortfall, startbidrag. Sen finns den lite jobbiga frågan om ersättningen, arvode och omkostnadsersättning.

I årets cirkulär 18:60, som Sveriges kommuner och landsting ger ut finns rekommendationer kring ersättningar. Nedan la jag in utdrag från rekommendationerna om inkomstbortfall och kostnader inför placeringen. Du hittar med info via länken ovan.

5. Extra arvode vid tjänstledighet under en tidsbegränsad period
Familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet.

5.1 Under inskolningsperioden
Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period. Inskolningsperioden kan förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning med ett extra arvode. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållande.

5.2 Vid tidsbegränsad tjänstledighet
Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan blir aktuell vid t.ex. spädbarnsplaceringar. Den familjehemsförälder som då tar en tidsbegränsad tjänstledighet förlorar sin förvärvsinkomst. Nämnden föreslås kompensera för detta inkomstbortfall inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållanden.

Extra arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension.

7. Kostnader inför placeringen
7.1 Kläder m.m.
Socialnämnden ansvarar för att de som placeras i familjehem är utrustade med de kläder som behövs för den närmaste årstiden. Barnet kan även ha behov av leksaker, fritidsutrustning och liknande för att finna sig tillrätta och få en meningsfull tillvaro och trivsel.

Vad som ska köpas beror på hur ett visst barns behov ser ut, vad barnet redan har och hur länge placeringen förväntas pågå.

Det kan vara lämpligt att barnet och familjehemmet, i samråd med socialtjänsten, gemensamt planerar vad som ska köpas.

7.2 Basutrustning
Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ska bo i. Barnet behöver utrustning för att sova, förvara kläder, leksaker m.m. Skolbarn behöver plats för läxläsning. Vilken utrustning som behöver skaffas får bedömas utifrån vad som finns, vad barnet behöver utifrån sin ålder och intressen och hur länge placeringen beräknas pågå.

Det är tänkt att framtida kompletteringar av utrustningen ska finansieras inom ramen för den löpande omkostnadsersättningen. Extra ersättning till utrustning av dyrare slag eller p.g.a. extremt slitage får prövas särskilt i varje enskilt fall.

Om den placerade är ett barn med funktionsnedsättning kan det behövas särskild utrustning eller anpassning i hemmet.


Fråga gärna om det är något mer du funderar över :).

Hälsningar
Anne
 
Välkommen till familjehemsvärlden :)

Försök att få så mycket information om varför barnet behöver placeras, föräldrarnas/barnets eventuella problematik/sjukdomar, hur umgänget kan se ut (både med föräldrar och andra viktiga släktingar), förskola, stöd och handledning kring uppdraget, hur länge man tror att barnet behöver vara placerat (man vet sällan hur länge ett barn behöver vara placerat men beroende på varför barnet behöver placeras så finns det kanske en liten fingervisning om planeringen är en långvarig placering).

Andra frågor kan vara hur inskolningen kommer att gå till, hur länge någon av er ska vara hemma, inkomstbortfall, startbidrag. Sen finns den lite jobbiga frågan om ersättningen, arvode och omkostnadsersättning.

I årets cirkulär 18:60, som Sveriges kommuner och landsting ger ut finns rekommendationer kring ersättningar. Nedan la jag in utdrag från rekommendationerna om inkomstbortfall och kostnader inför placeringen. Du hittar med info via länken ovan.

5. Extra arvode vid tjänstledighet under en tidsbegränsad period
Familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet.

5.1 Under inskolningsperioden
Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period. Inskolningsperioden kan förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning med ett extra arvode. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållande.

5.2 Vid tidsbegränsad tjänstledighet
Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan blir aktuell vid t.ex. spädbarnsplaceringar. Den familjehemsförälder som då tar en tidsbegränsad tjänstledighet förlorar sin förvärvsinkomst. Nämnden föreslås kompensera för detta inkomstbortfall inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållanden.

Extra arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension.

7. Kostnader inför placeringen
7.1 Kläder m.m.
Socialnämnden ansvarar för att de som placeras i familjehem är utrustade med de kläder som behövs för den närmaste årstiden. Barnet kan även ha behov av leksaker, fritidsutrustning och liknande för att finna sig tillrätta och få en meningsfull tillvaro och trivsel.

Vad som ska köpas beror på hur ett visst barns behov ser ut, vad barnet redan har och hur länge placeringen förväntas pågå.

Det kan vara lämpligt att barnet och familjehemmet, i samråd med socialtjänsten, gemensamt planerar vad som ska köpas.

7.2 Basutrustning
Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ska bo i. Barnet behöver utrustning för att sova, förvara kläder, leksaker m.m. Skolbarn behöver plats för läxläsning. Vilken utrustning som behöver skaffas får bedömas utifrån vad som finns, vad barnet behöver utifrån sin ålder och intressen och hur länge placeringen beräknas pågå.

Det är tänkt att framtida kompletteringar av utrustningen ska finansieras inom ramen för den löpande omkostnadsersättningen. Extra ersättning till utrustning av dyrare slag eller p.g.a. extremt slitage får prövas särskilt i varje enskilt fall.

Om den placerade är ett barn med funktionsnedsättning kan det behövas särskild utrustning eller anpassning i hemmet.


Fråga gärna om det är något mer du funderar över :).

Hälsningar
Anne
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp