Nya rekommendationer för 2011

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
fia sa:
Hejsan!
Jag har försökt hitta att det någonstans står att socialtjänsten bör betala både lönebortfall, arvode och omkostnad vi en placering som kräver detta.
Jag har bråkat endel med vårat soc och dom anser inte att man behöver det utan jag fick ett större arvode och vanlig omkostnad vid spädbarnsplacering. :roll:
Kan ni hjälpa mig att bevisa detta? :bow

mvh: Fia

Här kommer det, hämtat ur SKL cirkulär 08:81 sid 10:


6. Kompensation för inkomstbortfall
Frågan om kompensation för inkomstbortfall blir aktuell när nämnden rekryterar
ett familjehem där familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet.

6.1 Under inskolningsperioden
Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns
med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period. Inskolningsperioden kan förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållande.

6.2 Vid tidsbegränsad tjänstledighet
Det kan också förkomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan blir aktuell vid t.ex. spädbarnsplaceringar. Den familjhemsförälder som då tar en tidsbegränsad tjänstledighet förlorar sin förvärvsinkomst. Nämnden föreslås kompensera för detta inkomstbortfall inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållanden.

6.3 Ingen kompensation för hemarbetande familjehemsförälder
Det kan förekomma att ett barn har så stora omvårdnadsbehov p.g.a. sitt sjukdomstillstånd eller svåra funktionshinder att det krävs en vuxen hemma på heltid.
Ett sådant familjehemsuppdrag kommer sannolikt att bestå under överskådlig tid
och är inte möjligt att kombinera med förvärvsarbete. Nämnden söker då ett familjehem som väljer att vara familjehem på heltid, kanske som alternativ till förvärvsarbete. I sådant fall har familjehemsföräldern gjort valet att avstå från förvärvsarbete för att vara familjehem. Det innebär att det inte finns någon förvärvsinkomst att kompensera för.
Socialnämnden får, för ett sådant uppdrag, bestämma arvodesnivån utifrån vad
som kan överenskommas och utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Hälsningar
Anne - som läst detta dokument alldeles för många gånger :angel :D
 
Tack Anne!
För enligt vårat soc. så finns det inget som säger att man ska få lbe och arvode och omkostnad. Dom säger att vi får lbe och omkostnad. Jag tyckte det var konstig och förlorade en tilltänkt placering pågrund av detta. :littlesad

mvh: Annsofie
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp