Startbidrag

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Vi är pågång med nytt uppdrag via privat organisation! Vår förra placering var via kommunen och då fick vi pengar till säng, skrivbord, cykel. Detta fick vår placerade ta med när han flyttade! Rummet är därför tomt och enl vår nya uppdragsgivare får man inget startbidrag! Är det så? Blir mycket pengar. Frågade även om inkomstbortfall om vi behöver vara hemma nån vecka med ny placering men det verkade också svårt! Är det så här med privata organisationer? Känner mig lite förvirrad!
 
Hej!
Det ser väldigt olika ut när det gäller startbidrag. Ibland får man en viss summa att handla för och storleken på summan verkar variera stort. Ibland får man skriva ner vad som behövs och sen får socialtjänsten godkänna inköpen innan och man får lämna in kvitton.

Sen kan det även bero litegrann på hur länge barnet ska stanna. I en del fall så kan det vara så att uppdragsgivaren räknar med att rummet är möblerat. Det ser väldigt olika ut. Och om man tidigare fått startbidrag från en uppdragsgivare så tänker man så klart att det är så det fungerar och funderar kanske inte mer på det förrän det är dags.

Det allra mesta inom familjehemsvård är rekommendationer tyvärr. Företagen och kommunerna kan använda dessa som underlag när de tar fram sina egna riktlinjer för hur ex. ersättningar ska se ut.

I SKL:s rekommendationer (cirkulär 18:60) som kom ut nu i veckan så står lite mer om kostnader inför en placering:

7. Kostnader inför placeringen
7.1 Kläder m.m.
Socialnämnden ansvarar för att de som placeras i familjehem är utrustade med de kläder som behövs för den närmaste årstiden. Barnet kan även ha behov av leksaker, fritidsutrustning och liknande för att finna sig tillrätta och få en meningsfull tillvaro och trivsel.

Vad som ska köpas beror på hur ett visst barns behov ser ut, vad barnet redan har och hur länge placeringen förväntas pågå.

Det kan vara lämpligt att barnet och familjehemmet, i samråd med socialtjänsten, gemensamt planerar vad som ska köpas.

7.2 Basutrustning
Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ska bo i. Barnet behöver utrustning för att sova, förvara kläder, leksaker m.m. Skolbarn behöver plats för läxläsning. Vilken utrustning som behöver skaffas får bedömas utifrån vad som finns, vad barnet behöver utifrån sin ålder och intressen och hur länge placeringen beräknas pågå.

Det är tänkt att framtida kompletteringar av utrustningen ska finansieras inom ramen för den löpande omkostnadsersättningen. Extra ersättning till utrustning av dyrare slag eller p.g.a. extremt slitage får prövas särskilt i varje enskilt fall.

Om den placerade är ett barn med funktionsnedsättning kan det behövas särskild utrustning eller anpassning i hemmet.
--------------------

När det gäller inkomstbortfall för att vara hemma en tid med det placerade barnet så är det i min värld självklart. Det är viktigt att barnet får landa.

I SKL:s rekommendationer står det så här:

5. Extra arvode vid tjänstledighet under en tidsbegränsad period
Frågan om ett extra arvode kan bli aktuellt när nämnden rekryterar ett familjehem där familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet.

5.1 Under inskolningsperioden
Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period. Inskolningsperioden kan förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning med ett extra arvode. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållande.

5.2 Vid tidsbegränsad tjänstledighet
Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan blir aktuell vid t.ex. spädbarnsplaceringar.
Den familjehemsförälder som då tar en tidsbegränsad tjänstledighet förlorar sin förvärvsinkomst. Nämnden föreslås kompensera för detta inkomstbortfall inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållanden.

Extra arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension.
--------------------

Vi har haft uppdrag från både kommun och företag och i båda fallen fick vi startbidrag och inkomstbortfall. Företaget arbetar på uppdrag av kommunen och de avtalen kan också se olika ut, vad som ingår etc.

Det är svårt att råda eftersom det ser så olika ut. Men skulle det vara jag så skulle jag fundera vidare på om det bara är dessa två saker som kanske skiljer sig från tidigare erfarenhet eller om det finns fler saker som "sticker ut". Det ska kännas bra i magen :).

Vänliga hälsningar
Anne
 
Vi har bara jobbat mot kommuner och har fått varierande startbidrag.
Eftersom vi använder rummen som gästrum även när det inte bor placeringar, numera mest jour, där är det välutrustad med säng, skrivbord och stol.
Allt "lullull" har vi fått i varierad mängd beroende på uppdrag.
En del vill ha lista innan med ungefärliga summor, andra har nöjt sig med att bevilja önskemål och ersatt mot kvitto i efterhand.
Inkomstbortfall har berott på placeringen, små barn har vi fått på men inte när det gäller äldre typ upp mot tonåren.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp