Vad är skillnaden?

Hej vad är skillnad på Grundkostnad och Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad? Skall ev. bli familjehem till ett syskonpar på 8 & 14 år. Inga NFP diagnoser.

Vi har varit familjehem/kontaktfamilj i 8 år. MEd ett uppehåll på 1 år.

Tacksam för svar :)
 
Hej och välkommen!

Vid en placering så utgår ersättning, arvode och omkostnadsersättning. Omkostnaden är indelad i två nivåer. Grundkostnaden är den minsta (totala) ersättningen som man ska få (minus barn-/studiebidraget av om det går direkt till familjehemmet).

I rekommendationerna från SKL står följande (cirkulär 17:52, sid 8)

6.3 Barnets grundkostnad
Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning och livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen. I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen. Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad, vilket innebär att placeringen inte medför högre bostadskostnad eller högre hyra. Hänsyn har tagits till att familjehemmet får kostnader för ökad förbrukning av el, vatten och normalt slitage. Om familjehemmet behöver byta till en större och dyrare bostad eller göra en ombyggnad kan ersättningen höjas med den merkostnad som uppkommer i form av högre hyra eller högre nettoutgift för ränta och drift i eget boende. Amorteringar på lån kan inte ersättas av kommunen utan blir en kapitaltillgång som tillkommer familjehemmet. Motsvarande gäller då familjehemmet avser att köpa en större bil.

6.4 Barnets tilläggskostnader
Barnets individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver grundkostnaden. Exempel på sådana kostnader är barn-/skolbarnomsorgsavgift, kostnader för umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost, glasögon eller linser, kostsamma fritidsaktiviteter såsom ishockey, balett, ridning, semesterresor samt eventuella avgifter för färdtjänst. Barn i familjehemsvård omfattas av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin, som familjens övriga barn. Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att barnet inte klarar att själv förflytta sig. Då kan milersättning utgå till familjehemmet som motsvarar högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av Skatteverket, f.n. 18.50 kr/mil. Detta sker i samråd med ansvarig handläggare i ärendet. Kostnader som är regelbundet återkommande kan schabloniseras och betalas som en fast tilläggskostnad per månad medan andra kostnader uppkommer mer sällan och prövas när det är aktuellt.

Det kan tyvärr se olika ut hur man bedömer vad som är tilläggskostnader och vad som ska ingå i grundkostnaden. Det är därför viktigt att detta tas upp innan en placering och innan man skriver på ett avtal så att man vet vad som gäller. I en del fall kan man få den lägre omkostnadsersättningen men att man då kan äska pengar vid större inköp eller semesterresor t.ex.

Hoppas ovanstående gav lite mer ljus över frågan :), annars får du fråga igen.

Vänliga hälsningar
Anne
admin
 
Tillbaka
Topp