Beräkning av tillfällig föräldrapenning för familjehemsförälder

anne

Administrator
Forumpersonal
Som familjehem och jourhem har man rätt till tillfällig föräldrapenning om det placerade barnet blir sjukt och man behöver avstå från sitt arbete. Är det första gången så behöver man först kontakta Försäkringskassan för att bli ihopkopplad med barnet.

Men hur ska då ersättningen beräknas? Det verkar vara lite olika bud beroende på vilken handläggare man får prata med på Försäkringskassan. I Försäkringskassans vägledning ”2016:2 Tillfällig föräldrapenning, version 5 hittade jag svaret, arvodet ska inte räknas med.

Följande information är hämtad från ovanstående vägledning, kapitel 8.4.7 "Beräkning av ersättning för familjehemsförälder", sidan 71:

Beräkning av ersättning för familjehemsförälder 13 kap. 38 § SFB
Om en familjehemsförälder får ersättning för vården av barnet, ska det bortses från den del av den sjukpenninggrundande inkomsten som grundas på ersättningen.
Vidare ska tillfällig föräldrapenning beräknas enligt 36 § i fall som avses i 28 kap. 6 § andra stycket.

När man beräknar tillfällig föräldrapenning för en person som får familjehemsersättning ska man helt bortse från familjehemsförälderns arvode för uppdraget. Den delen av inkomsten ska inte ingå i beräkningsunderlaget. Det innebär att ersättningen beräknas utifrån förälderns övriga sjukpenninggrundande inkomster upp till inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning. Beräkningen görs på detta sätt, oavsett för vilket barn ansökan gäller, under den tid som föräldern får arvode som familjehemsförälder.

Om uppdraget som familjehemsförälder upphör och föräldern omfattas av SGI-skydd är bestämmelsen i 13 kap. 38 § SFB inte aktuell.


(Not.

Rättsfall
Högsta förvaltningsdomstolen har i mål nr 228-18 slagit fast att bestämmelsen i 13 kap. 38 § SFB innebär att ett arvode för ett uppdrag som familjehemsförälder inte på något sätt ska påverka beräknings-underlaget för TFP (se även domsnytt 2019:007).

(Not. Jag har tidigare skrivit om domen i denna tråden.)

Exempel
Ylva ansöker om tillfällig föräldrapenning. Hon har två inkomster av arbete. Dels får hon familjehemsersättning med 300 000 kronor, dels har hon en inkomst av anställning från ett annat arbete med 300 000 kronor. De båda inkomsterna uppgår sammanlagt till ett belopp som överstiger inkomst-taket. Vid beräkningen ska man bortse från familjehemsersättningen. För Ylvas innebär det att beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning blir 300 000 kronor.

Om Ylvas inkomst från anställningen istället är 400 000 kronor motsvarar beräkningsunderlaget inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning, d.v.s. 7,5 prisbasbelopp.
 
Senast ändrad:
Tillbaka
Topp