Ersättningsrekommendationer för familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner 2023

Hej!
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu släppt ersättningsrekommendationerna för 2023. Jag har jämfört 2022 med 2023 och vill gärna dela några av sakerna som jag hittat som ändrats eller tillkommit.

Nedanstående är hämtat från cirkulär 22:41 "Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023"

4. Arvodet
Arvodet gällande jour- och familjehem som tar emot barn och unga 0-19 år har höjts rakt av med 2 991 kronor, i jämförelse med 2020 års belopp för motsvarande arvode. Detta efter beslut av SKR:s förbundsstyrelse. Detta gäller INTE jour- och familjehem som tar emot vuxna utan där har arvodet räknats upp med 1,9% baserat på föregående års arvode, vilket ger en ökning på mellan 201-283 kr beroende på nivå.

4.1 Allmänt samt 4.3 Speciellt gällande arvodet för barn och unga år 2023 - Man har tagit bort indelningen av åldersklasser så nu gäller samma arvode för alla barn och unga, 0-19 år. Det är tidsåtgång och arbetsinsats inom uppdraget som ska vara vägledande för vilket arvode som utbetalas. Man trycker också på att ett arvode kan komma att såväl höjas som sänkas under ett uppdrag utifrån tidsåtgång och arbetsinsats och att det är viktigt att detta står med i avtalet:
”Det är viktigt att i avtalet ange vad som gäller angående justeringar av arvodet under uppdragstiden, det vill säga att arvodet kan komma att såväl höjas som sänkas, samt vilka omständigheter som kan föranleda en justering.”

Arvodet ska inte ingå i beräkningsunderlaget för sjukpenning
Man förtydligar också informationen om att arvodet inte ska räknas med vid beräkning av bland annat sjukpenning:
"Arvodet är sjukpenning och pensionsgrundande, men vid beräkning av sjukpenning och andra dagersättningar för en familjehemsförälder ska Försäkringskassan helt bortse från hens arvode för uppdraget, eftersom den inkomsten inte ska ingå i beräkningsunderlaget för en persons sjukpenninggrundande inkomst. Ersättningen beräknas i stället utifrån familjehemsförälderns övriga sjukpenninggrundande inkomster, till exempel inkomst som kommer från en anställning, upp till inkomsttaket för sjukpenning."

4.5 Omständigheter som kan reducera arvodet och omkostnadsersättningen - Man förtydligar och gör tillägg till tidigare text när en reducering av arvodet kan bli aktuellt:
”Ett inledningsvis högre arvode kan komma att reduceras när barnets vårdbehov inte längre är lika omfattande. Det kan exempelvis gälla då ett barn vid placeringstillfället har täta vårdkontakter inom hälso- och sjukvården som innebär en hög arbetsinsats och tidsåtgång för familjehemmet, men att kontakterna senare upphör och därmed familjehemmets uppgifter kring detta, eller ett barn som av annat skäl inledningsvis i placeringen behöver avsevärt mycket stöd av familjehemmet i jämförelse med vad som är vanligt för barn i samma ålder."

"Reducering av arvodet kan bli aktuellt när syskon placeras i ett och samma familjehem. Det kan i sådana fall förekomma att en och samma uppgift ingår för respektive syskon och denna uppgift går att utföra samtidigt. Exempelvis kan det röra sig om att familjehemmet skjutsar syskonen till gemensamt umgänge med föräldrar eller andra närstående, eller deltar på möten som gäller samtliga syskon som är placerade i familjehemmet, utan att det medför merarbete för familjehemmet att det gäller mer än ett barn."

"Reducering av arvodet kan också bli aktuellt vid placering i ett familjehem som efter utredning av hemmet inte bedöms ha förutsättningar att tillgodose barnets hela vårdbehov, men där den sammantagna bedömningen är att det är till barnets bästa att få bo i det tilltänkta familjehemmet. Det kan som exempel gälla ett familjehem som inte bedöms kunna ge barnet tillräckligt stöd i skolarbetet eller inom ett annat område som familjehemsföräldrar vanligtvis ansvarar för, och att socialnämnden därför kompletterar med andra insatser medan barnet är placerat i familjehemmet.”


5. Förhöjt arvode under en tidsbegränsad period
Här har man förtydligat när man har rätt att vara föräldraledig. Många har tolkat detta fel så förtydligandet är välkommet.
” En familjehemsförälder har enligt föräldraledighetslagen rätt till ledighet från sin anställning om hen har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem till dess barnet är 18 månader. En familjehemsförälder som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem har därtill rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så, men ännu inte avslutat sitt första skolår.”

Se även tråden Tjänstledig eller föräldraledig vid familjehemsuppdrag?

6. Omkostnadsersättningen
Jag vet att många hade hoppats på en rejäl ökning av omkostnadsersättningen. Tyvärr så har det bara räknats upp precis som vanligt, baserat på prisbasbeloppet. Jag tittade tillbaka i gamla cirkulär och såg att i cirkulär 18:60 (inför 2019) så höjde man procentsatsen av prisbasbeloppet när man räknade ut omkostnadsersättningen, med 5 %. Jag vet inte om man har diskuterat detta denna gången med tanke på de skenande priserna på bland annat mat och el. Omkostnaden ska ju täcka de merkostnader man har och man ska inte behöva ta av arvodet till omkostnader.

Ökning 2023
Omkostnaden är fortfarande indelade i åldrarna 0-12 och 13-19 år. Ersättningen ökar med mellan 385 kr och 542 kr i åldersgruppen 0-12 år och mellan 438 kr och 612 kr i åldersgruppen 13-19 år.

Omkostnadsersättningen är beräknad på prisbasbeloppet för 2023 som är 52 500 kronor.

Jag vill också skicka med att det står i rekommendationerna (6.2 Principerna för omkostnadsersättningen) att ersättningen höjs när barnet fyller 13 år. Jag vet att detta ibland missas.

6.4 Barnets tilläggskostnader - Man har gjort ett tillägg kring informationen om milersättning.
Tidigare stod det endast:
”Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att barnet inte klarar att själv förflytta sig. Då kan milersättning utgå till familjehemmet som motsvarar högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av Skatteverket.”

Tillägg:
”Det är möjligt att fatta beslut om en högre milersättning än den som Skatteverket har fastställt som högsta skattefria milersättning. I de fall milersättningen överstiger det skattefria beloppet behöver kommunen redovisa den del av milersättningen som överstiger det skattefria beloppet. Denna del ska framgå på lönespecifikationen, precis som arvodet. Det överskridna beloppet ska uppdragstagaren deklarera för.”

9. Socialförsäkringsförmåner
Här har man gjort några tillägg som inte fanns med tidigare under socialförsäkringsförmåner.

9.4 Bostadsbidrag - "En familjehemsförälder kan få bostadsbidrag om barnet som är placerat i hemmet beräknas bo där i minst tre månader. För att få bostadsbidrag måste familjehemmet lämna in en ansökan till Försäkringskassan. […]."

9.5 Underhållsstöd -
"Socialnämnden ska genast underrätta Försäkringskassan om att ett barn som får underhållsstöd placeras i familjehem eftersom det påverkar utbetalningen av underhållsstödet. Detsamma gäller om ett barn får boendet i familjehem som en insats enligt LSS. Även placering i jourhem påverkar Försäkringskassans bedömning av förälderns rätt till underhållsstöd. […]."

9.6 Barnpension och efterlevandestöd - "Det finns ingen bestämmelse som gör det möjligt att ställa om utbetalning av barnpensionen till kommunen. Det är heller inte möjligt för kommunen att få den del av barnpensionen som en avliden förälder hade behövt betala i ersättning till kommunen för kommunens kostnader gällande placeringen, om hen hade levt.

Efterlevandestöd är ett grundskydd för barn som får låg eller ingen barnpension. Efterlevandestöd ska från och med 2023-01-01 inte ges till barn och unga vars boende och uppehälle bekostas av det allmänna."
 
Senast ändrad:
Fortsättning

11. Försäkringar
Jag vet att många har haft problem med att få ut ersättning för skador förorsakat av ett placerat barn eller anhörig. Jag hade önskat att de tagit ett krafttag kring detta och sett problemen kring att vi upplåter vårt hem men har inget självklart skydd mot skador mot oss eller vårt hem. Det är viktigt att du vet vilka försäkringar som kommunen/företaget har tecknat för barnet och hur skyddet ser ut mot skador. Det är också viktigt att du vet hur ditt egna försäkringsskydd ser ut:
”Familjehemmet ska inför en placering informeras om kommunens befintliga försäkringsskydd avseende olycksfall, sak- och personskada, samt få information om vad familjehemmet själva behöver kontrollera i sitt försäkringsskydd.”

11.4 Uppdragstagarens försäkringsskydd - Som uppdragstagare så omfattas vi inte av några kollektiva olycksfalls- eller arbetsskadeförsäkringar som gäller för anställda. Därför är det viktigt att vi har en privat försäkring. Visste du att:
”Socialnämnden kan ersätta dem för premien i en privat försäkring liknande den kollektiva olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen.”

12. Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare
Här var det lite förtydliganden och några nya textrader. Man tar upp problemet med att det inte finns något lagstöd för att betala ut ersättning till en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) som inte varit familjehem till barnet tidigare, vad gäller den del som avser vårdnaden utan bara för förmyndarskapet:
”När det gäller den del som avser förmynderskapet finns det lagstöd för att utbetala arvode i 12 kap. 16 § föräldrabalken. Enligt SKR är det dock angeläget att även dessa särskilt förordnade vårdnadshavare får skälig ersättning för sitt uppdrag. […]"

Årlig uppräkning av ersättningen
Efter att vårdnadsöverflytten är klar så ska man skriva ett avtal som bland annat reglerar ersättningen. Jag har sett i facebookgrupper att alla inte får ersättningen uppräknad varje år. Står det i avtalet att man följer SKR´s rekommendationer så ska den räknas upp:
"Arvodet och omkostnadsättningen omräknas årligen i enlighet med SKR:s rekommendationer. Avtalet bör i samband med detta följas upp på initiativ av socialnämnden, eller vid annat tillfälle enligt avtalet."

Stödet efter en vårdnadsöverflytt
Jag hade hoppats på att det skulle stå mer om stödet som man har rätt till efter en vårdnadsöverflytt men det står liknande text som tidigare:
"När det gäller bistånd till andra kostnader än arvode och omkostnadsersättning ska SFV vända sig till sin bosättningskommun. Vid överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden i den kommun som har beslutat om placeringen ge SFV råd och stöd om SFV begär det."

Skriva avtal vid vårdnadsöverflyttning
Ibland så säger kommunen att man inte kan skriva avtal innan en VÖF, vilket inte är helt sant. Man kan vara överens om innehållet, skriver på gör man först när det vunnit laga ikraft. Jag hoppas att min tolkning av texten är korrekt, att man bör ha ett avtal klart innan:
”Inför en vårdnadsöverflyttning till familjehemmet behöver socialnämnden informera barnets blivande SFV om vilka bidrag som ska sökas och hur dessa påverkar ersättningen från nämnden. Socialnämnden bör tillsammans med SFV i förväg ha gått igenom avtalet inför att det ska undertecknas.”

Ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer
Jag måste även nämna något om ersättningen för dessa mycket viktiga uppdrag. Tidigare så har kontaktfamiljsarvodet varit 1/30 av arvodet till familjehem per dygn, när jag kikar så stämmer inte detta längre. Arvodet för kontaktfamiljer och kontaktpersoner har räknats upp med 1,9 %, räknat på 2022 års ersättningsnivåer. Så det kommer att vara många olika siffror att hålla reda på under 2023.


SKR´s cirkulär gällande ersättningsrekommendationer
Cirkulär som gäller för 2023:
Cirkulär som gäller för 2022:


Det var mina fynd. Hojta gärna om du hittar några konstigheter eller har frågor.

Varma hälsningar
Anne
 
Senast ändrad:
Oj vad mycket pengar det handlar om! Sinnessjukt! Ibland kan man ju tycka att det inte riktigt står i proportion. Är rädd för att vissa tar uppdrag enbart för pengarna. I min värld så går HJÄRTAT och en vilja att hjälpa före PENGAR...

Samtidigt som en del andra föräldrar med sina barn hemma går på knäna...
 
Oj vad mycket pengar det handlar om! Sinnessjukt! Ibland kan man ju tycka att det inte riktigt står i proportion. Är rädd för att vissa tar uppdrag enbart för pengarna. I min värld så går HJÄRTAT och en vilja att hjälpa före PENGAR...

Samtidigt som en del andra föräldrar med sina barn hemma går på knäna...
Så alla som jobbar med barn, unga och vuxna, som vill hjälpa och göra skillnad ska leva på luft och kärlek?
Lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, behandlingsassistenter, socialsekreterare och alla andra som arbetar med barn, unga och vuxna, trasiga eller inte, ska jobba gratis för att de vill finnas till för någon som behöver stöd och hjälp?
Eller är det skillnad på oss som är familjehem, att vi bara skulle göra det för pengarna?

Att vara familjehem och jourhem är ett ARBETE som utförs 24/7, vi finns till för någon som av olika anledningar inte kan bo hemma och vi gör allt vi kan för att personen ska få en trygg tillvaro och självklart ska vi ha betalt för det STORA arbete vi gör.

Jag är evigt trött på denna diskussion på att man som familjehem bara ska göra det med hjärtat, vilket självklart är en av anledningarna. Men att man skulle göra det för pengarna, nä ersättningen är låg i förhållande till den arbetsinsats vi gör! Visst finns det personer som inte skulle ha fått bli familjehem, men personer på fel plats finns det överallt och det är SOCIALTJÄNSTEN som gör utredningen och således tar beslutet om man blir godkänd eller inte.

Man kan inte jämföra föräldraskap med att vara familjehem, det är som att jämföra äpplen och päron. Vi finns till för NÅGON ANNANS barn, dygnet runt. Vi har inte tagit det beslutet utan SOCIALTJÄNSTEN.
 
Så alla som jobbar med barn, unga och vuxna, som vill hjälpa och göra skillnad ska leva på luft och kärlek?
Lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, behandlingsassistenter, socialsekreterare och alla andra som arbetar med barn, unga och vuxna, trasiga eller inte, ska jobba gratis för att de vill finnas till för någon som behöver stöd och hjälp?
Eller är det skillnad på oss som är familjehem, att vi bara skulle göra det för pengarna?

Att vara familjehem och jourhem är ett ARBETE som utförs 24/7, vi finns till för någon som av olika anledningar inte kan bo hemma och vi gör allt vi kan för att personen ska få en trygg tillvaro och självklart ska vi ha betalt för det STORA arbete vi gör.

Jag är evigt trött på denna diskussion på att man som familjehem bara ska göra det med hjärtat, vilket självklart är en av anledningarna. Men att man skulle göra det för pengarna, nä ersättningen är låg i förhållande till den arbetsinsats vi gör! Visst finns det personer som inte skulle ha fått bli familjehem, men personer på fel plats finns det överallt och det är SOCIALTJÄNSTEN som gör utredningen och således tar beslutet om man blir godkänd eller inte.

Man kan inte jämföra föräldraskap med att vara familjehem, det är som att jämföra äpplen och päron. Vi finns till för NÅGON ANNANS barn, dygnet runt. Vi har inte tagit det beslutet utan SOCIALTJÄNSTEN.
Jag har inte ens nämnt ordet "gratis".

Men när jag läser trådstarten verkar det röra sig om MASSOR av pengar.

Vissa barn är ju dessutom självgående efter en tid och behöver knappt hjälp längre.

Jag säger inte att familjehem inte behövs, för det gör de. Även i mitt barns fall, det var liksom hans räddning.

Förstår vad du menar och jag kan såklart inte sätta mig in i allt då jag själv inte är familjehem.

Men sen snackas det även massor om att familjehemmet får stöd och råd av kommunen. Jo det är bra. Men vi FÖRÄLDRAR då? Jag själv som inte är grunden till placeringen får inget stöd alls i detta, utan måste hitta det på egen hand. Det med föräldrastöd för föräldrar med barn på avstånd verkar se väldigt olika ut beroende på var i landet man bor.

Barn mår ju bra om de ser att deras föräldrar gör det och det är ju bara till fördel för alla inblandade?
 
Senast ändrad:
Föräldrar kan få så mycket mer stöd än vad ett familjehem kan få. Det går inte att jämföra att vara förälder med att vara familjehem. Familjehem är en insats när föräldrarna inte räcker till. Det är en diskussion som får tas med socialtjänsten vilket stöd man som förälder kan få, som alltid så beror det helt på i vilken kommun man bor.

Det är aldrig familjehemmets fel att socialtjänsten gjort bedömningen att barnet inte kan bo med sina föräldrar. Sen kan man tycka att socialtjänsten gjort en felaktig bedömning och är det LVU så har rätten beslutat att barnet ska vara placerat och man har möjlighet att överklaga.

Av erfarenhet så vet jag också att barn ofta håller med sina föräldrar för att inte göra dem ledsna, de berättar inte allt och vågar ibland inte säga vad det tycker och känner. Jag förstår att det känns tungt men eftersom du inte har erfarenhet av att vara familjehem så vet du inte heller hur vår vardag ser ut. Det är ju inte så att vi ligger på soffan hela dagar och pengarna flödar över oss.

Barnen blir äldre, visst, men nya problem uppstår. Det blir inte lättare bara för att barnet blir äldre det lovar jag dig. Och det är inte som att vara förälder till ett biologiskt barn, som förälder har du helt andra rättigheter än som familjehem.
 
Vilka rättigheter är det du syftar på i sista stycket?

Jag kan också tycka att eftersom umgängen är till för barnet och inte föräldern så borde kommunen helt eller delvis ersätta en förälders resa till och från familjehemmet. Men nej, sånt måste gå via försörjningsstöd... som jag inte kan få trots minimal inkomst och för att jag har bostadsrätt... jag får liksom hitta kreativa lösningar för att ens kunna ta mig de 17 milen tur och retur.
 
Tillbaka
Topp